Ustawa lutowa z dnia 23 lutego 1991 roku o unieważnieniu orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego daje takim osobom możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu odszkodowania od Skarbu Państwa.

Koszty postępowania sądowego jak i wynajęcia pomocy prawnej ponosi w tym przypadku również Skarb Państwa.

Skarb Państwa wypłaca odszkodowania osobom represjonowanym

Kiedy można starać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych

Aby uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych, musimy złożyć odpowiednią dokumentację w sądzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania osoby represjonowanej w czasach komunizmu. O tego rodzaju świadczenia może również starać się najbliższa rodzina, to znaczy rodzice, rodzeństwo i dzieci osoby, która była internowana, pozbawiona wolności, wcielona przymusowo do wojska lub w inny sposób prześladowana w czasach panowania władz komunistycznych. Najpierw jednak należy uzyskać prawomocny wyrok unieważniający orzeczenia sądu wydane w czasie komunizmu lub stanu wojennego w Polsce. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku kasacyjnego orzeczenie mamy 10 lat na złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa Polskiego.

Osoby, które w czasach panowania władz komunistycznych prowadziły działalność opozycyjną były na różne sposoby represjonowane. Mogła to być deportacja, areszt, zasądzenie kary więzienia, odebranie majątku, przymusowe wcielenie do wojska, zwolnienie z pracy lub pozbawienie zajmowanego stanowiska, a tym samym znaczne obniżenie pobieranych świadczeń emerytalnych. Z pewnością uniemożliwienie wykonywania zawodu lub pozbawienie kontaktu z rodziną w wyniku ukrywania się przed władzami, wywózki czy uwięzienia bardzo negatywnie wpłynęło na życie tysięcy polskich obywateli. Obecnie tym osobom Skarb Państwa wypłaca wysokie odszkodowania za poniesione straty nie tylko moralne, ale również materialne.

Aby ubiegać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych warto skontaktować się z doświadczoną kancelarią prawną, która pomoże skompletować potrzebną dokumentację i złożyć wniosek we właściwym sądzie wojewódzkim.