W prawie pracy określa się dokładnie zasady zatrudnienia a w tym godziny pracy.

Czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin dziennie i czterdziestu godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie przekracza czterech miesięcy. Oznacza to, że norma tygodniowa ma zawsze charakter przeciętny i może się różnić w zależności od systemu i organizacji czasu pracy. Ustawodawca wprowadza możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu rozliczeniowego i czasu pracy w ciągu doby zgodnie z przypadkami określonymi w Kodeksie pracy. Tygodniowy wymiar czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może jednak przekraczać średnio czterdziestu ośmiu godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Prawo dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych tylko w określonych sytuacjach w przypadku potrzeby przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzi, ochrony środowiska lub mienia, usunięcia awarii lub też w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy. To pracodawca ocenia, czy zaistniały szczególne potrzeby, które uzasadniają pracę w godzinach nadliczbowych. Ze względu na szczególny charakter pracy w godzinach nadliczbowych i związane z tym niebezpieczeństwa, zasadą jest ograniczenie godzin nadliczbowych.

Limit obejmuje wyłącznie pracę w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi nieprzerwanego jedenastogodzinnego okresu odpoczynku w ciągu doby. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może z kolei przekraczać średnio czterdziestu ośmiu godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. W przypadku limitu rocznego Kodeks pracy stanowi, że nadgodziny dla pracownika nie mogą przekraczać stu pięćdziesięciu godzin w roku kalendarzowym. Jeżeli pracodawca nie jest zobligowany zbiorową umową o pracę lub regulaminem pracy, dopuszczalne jest określenie innej – większej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Oczywiście prawo pracy określa że maksymalna liczba godzin nadliczbowych w ciągu roku zależy od konieczności zachowania maksymalnej tygodniowej liczby godzin pracy średnio 48 godzin tygodniowo w średnim okresie rozliczeniowym.